Zasady legalnego zatrudniania obcokrajowców - warsztaty dla firm

1.09.2019

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach zaprasza na bezpłatne warsztaty informacyjne dla przedstawicieli przedsiębiorców i pracodawców prowadzących działalność gospodarczą na terenie woj. śląskiego w ramach projektu pozakonkursowego pn.: Praca z EURESem – Twoim sukcesem! współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Regionalny rynek pracy / Działanie 7.1. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, Poddziałanie 7.1.4 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia - projekty pozakonkursowe EURES.

Beneficjentem i realizatorem projektu jest Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach.

 

W warsztatach nie mogą wziąć udziału przedstawiciele przedsiębiorców i pracodawców prowadzących działalność gospodarczą na terenie woj. śląskiego, którzy byli uczestnikami projektu pozakonkursowego pn.: Praca z EURESem – Twoim sukcesem! w roku 2018.

Liczba uczestników w grupie wynosi 20 osób reprezentujących 10 firm tj. 2 osoby reprezentują 1 firmę. Firmy i osoby nie mogą się powtarzać.

Ramowy zakres tematyczny warsztatów informacyjnych dla przedstawicieli przedsiębiorców i pracodawców prowadzących działalność gospodarczą na terenie woj. śląskiego obejmuje następujące zagadnienia i trwa 6 godzin:

1. Bazy ofert pracy: - Centralna Baza Ofert Pracy: www.oferty.praca.gov.pl oraz portal EURES Komisji Europejskiej: www.eures.europa.eu (rejestracja, instrukcja obsługi, bieżące korzystanie) (1 godzina).

2. CV – format EUROPASS - jak czytać - jak korzystać? (1 godzina).

3. Przygotowanie i publikacja oferty pracy - rekrutacja obcokrajowców (1 godzina).

4. Międzynarodowa współpraca przedsiębiorstw z publicznymi służbami zatrudnienia (1 godzina).

5. Przepisy dot. zatrudniania cudzoziemców (2 godziny).

 

Zajęcia prowadzą trenerzy mający bogate doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu rynku pracy, procedur i zasad legalnego zatrudniania obcokrajowców w Polsce oraz posiadają wieloletni staż jako eksperci rynku pracy.

 

Bliższe informacje i zapisy w ośrodkach kształcenia ZDZ zlokalizowanych w województwie ślaskim:

Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Bytomiu
ul. Powstańców Śląskich 6, 41 902 Bytom

tel.: 32 281 43 37, 697-818-591
e-mail: bytom@zdz.katowice.pl
www: www.kursy.bytom.zdz.pl