KFS 2018

19.02.2018

Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS) - adresowany jest do pracodawców, wspomaga przekwalifikowanie lub aktualizację wiedzy i umiejętności osób pracujących, aby nie utraciły pracy z powodu kompetencji nieadekwatnych do wymagań dynamicznie zmieniającej się gospodarki.

Szanowni Państwo, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej określił plan wydatkowania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) na 2018 rok oraz priorytety ich wydatkowania.

 

Priorytety KFS na 2018 r.

I. Priorytety Ministra Rodziny i polityki Społecznej wydatkowania środków KFS w roku 2018:

1. Wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych;

2. Wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w związku zastosowaniem  w firmach nowych technologii i narzędzi pracy;

3. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej.

 

Środki KFS można przeznaczyć na: 

  • określenie potrzeb pracodawcy w zakresie kształcenia ustawicznego w związku z ubieganiem się o sfinansowanie tego kształcenia ze środków KFS,
  • kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,
  • egzaminy umożliwiające nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych,
  • badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończeniu szkolenia,
  • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjęciem kształcenia.

 

Pracodawca może otrzymać środki na sfinansowanie:  

 80% kosztów kształcenia ustawicznego, nie więcej jednak niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika,

100% kosztów kształcenia ustawicznego - jeżeli należy do grupy mikro przedsiębiorców, nie więcej jednak niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.

 Czym jest Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS)?

Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS) jest elementem Funduszu Pracy dedykowany wsparciu kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców. KFS wprowadzony został jako narzędzie wspierające kształcenie osób pracujących i dostosowywanie ich umiejętności i wiedzy do warunków panujących na rynku pracy. Głównym celem KFS jest zapobieganiu utraty zatrudnienia ze względu na brak odpowiedniej wiedzy i/lub kompetencji.

 

Na co można przeznaczyć środki z KFS?

W ramach pozyskanych z KFS środków można sfinansować: kursy, szkolenia, studia podyplomowe zgodnie z priorytetami wydatkowania środków KFS na dany rok kalendarzowy. Priorytety ustalane są przez Ministerstwo Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej na początku każdego roku kalendarzowego.

 

Jak ubiegać się o dofinasowanie w ramach KFS?

Pracodawca powinien złożyć wniosek w Urzędzie Pracy ze względu na miejsce prowadzenia działalności. Terminy naborów, wniosek, listę załączników oraz sposoby przekazywania środków opracowują Urzędy Pracy.

 

To Pracodawca decyduje o wyborze instytucji szkoleniowej, która je zrealizuje, dlatego serdecznie zapraszamy do podjęcia współpracy z naszym Ośrodkiem Kształcenia Zawodowego.

 

W czym możemy Ci pomóc?

Posiadamy doświadczenie w przygotowaniu wniosków oraz w realizacji projektów szkoleniowych dofinansowanych w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

 

Oferujemy naszą wiedzę i doświadczenie w kompleksowej realizacji projektów z KFS.

 

PRACODAWCO !

Przyjdź już dziś do najbliższego ośrodka ZDZ - pomożemy Ci wypełnić wniosek o dofinansowanie kształcenia ustawicznego z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

 

Ile to kosztuje?

Działamy na zasadzie success fee. Ty zlecasz nam projekty szkoleniowe/kursowe, my pomagamy uzyskać do nich dofinasowanie. Pracodawca, który nie otrzymał dofinasowania, nie jest obciążony kosztami z tego tytułu.

 

Szczegółowe informacje: Centrum Kształcenia Zawodowego w Bytomiu

ul. Powstańców Śląskich 6;

tel: 32 281 43 37 / 697 818 591;

e-mail: bytom@zdz.katowice.pl

 

Serdecznie zapraszamy !